Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Docent til Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)

københavns professionshøjskole

Har du en stærk forsknings- og udviklingsprofil inden for det erhvervspædagogiske fagområde eller beslægtede pædagogiske felter, og vil du stå i spidsen for videreudviklingen af et ambitiøst erhvervspædagogisk forskningsprogram på Københavns Professionshøjskole?

Erhvervsuddannelserne er afgørende for økonomisk vækst og samfundsmæssig udvikling, og de spiller en afgørende rolle for sikre, at alle unge får en uddannelse. Erhvervsuddannelserne skal således både uddanne unge til et stadigt mere krævende arbejdsmarked, og samtidig skal de tiltrække og fastholde de unge i bestræbelsen på at uddanne kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Dette stiller store krav til det faglige og pædagogiske personale på erhvervsuddannelserne, og det fordrer et systematisk afsæt i den bedste og mest aktuelle viden om praksis- og erhvervsfaglige læreprocesser og didaktik. Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Københavns Professionshøjskole (KP) har ambitioner om at spille en nøglerolle i den sammenhæng. 

NCE søger derfor lige nu en docent, som kan stå i spidsen for NCE’s forskningsprogram ’Fremtidens erhvervspædagogik’, som sammen med centerets medarbejdere og samarbejdspartnere skal sikre, at lærere på erhvervsuddannelserne har den opdaterede pædagogiske og didaktiske viden, der sætter dem i stand til at sikre, at unge og voksne udvikler relevante og fremtidsrettede kompetencer i forhold til et erhvervsliv, en offentlig sektor og et samfund i konstant forandring. 

NCE er i dag det største samlede miljø for erhvervspædagogisk viden, og vi arbejder tæt sammen med hele den erhvervsrettede uddannelsessektor om at sikre de bedste forudsætninger for udvikling af erhvervsuddannelser af høj kvalitet. Foruden forskning og udvikling udbyder NCE Den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse (DEP) samt en række konsulentydelser målrettet erhvervsskolesektoren. NCE har været aktør i erhvervsuddannelsessektoren i mere end 40 år og bidrager løbende med ny forskningsbaseret viden, der skaber værdi i kapacitetsopbygningen på landets erhvervsskoler. 

Om jobbet
Som faglig leder for forsknings- og udviklingsprogrammet ’Fremtidens erhvervspædagogik’ spiller du en nøglerolle i følgende: 

 • At styrke og videreudvikle NCE’s position som et  nationalt videns- og innovationscenter for pædagogik og læring på erhvervsuddannelsesområdet.
 • At videreudvikle et stærkt forsknings- og udviklingsmiljø, der, i tæt samspil med praksis, understøtter ovennævnte position og ambition.
 • At sikre, at NCE’s forsknings- og udviklingsaktiviteter er relevante og sker i tæt samspil med praksis på erhvervsuddannelsesområdet – bl.a.  ved at udvikle metoder og formater, der understøtter praksisudvikling og videnomsætning. 
 • At designe, drive og kvalitetssikre NCE’s forsknings- og udviklingsaktiviteter samt sikre ekstern finansiering til disse.
 • Etablering, udvikling og videreudvikling af samarbejde med relevante partnere i erhvervsuddannelsessektoren (fx erhvervsskoler og faglige udvalg) samt med andre vidensmiljøer både i Danmark og internationalt.
 • Undervisning samt vidensbasering i relation til Den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse, og derved bidrage til at lærere og andre med pædagogisk ansvar får en anvendelig og vidensbaseret kompetenceudvikling.
 • Indgå i KP’s docentmiljø og arbejde med at udvikle KP som en stærk og anvendelsesorienteret forsknings- og udviklingsinstitution.
 • Fremme videnskabelig og praksisrettet publicering både nationalt og internationalt med henblik på at styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne.
 • Vejlede ph.d.-studerende.

Om dig
Vi søger en docent med dokumenteret forskningserfaring med henblik på at realisere og videreudvikle NCE’s forsknings- og udviklingsprogram. Herunder ønskes erfaring med forsknings- og udviklingsopgaver ved enten et universitet, en professionshøjskole eller et erhvervsakademi eller tilsvarende enten i Danmark eller et andet nordisk land.

Du har forskningskompetencer svarende til minimum ph.d.-niveau, og du har dit faglige tyngdepunkt i dokumenterede erfaringer med forskning og udvikling inden for det erhvervspædagogiske forskningsområde eller beslægtede pædagogiske områder (fx voksenuddannelse, ungdomsuddannelse eller professions- og erhvervsakademiuddannelser). 

Herudover forestiller vi os, at:

 • Du kan dokumentere resultater ift. hjemtag af ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Du har relevant erfaring med udvikling og gennemførelse af undervisning, herunder særligt forholdet mellem teori og praksis og koblingen mellem forskning og praksis. 
 • Du har erfaring med praksisnære forskningsmetoder – Fx i form af empirisk forskning, evaluerings-  og  implementeringsforskning og/eller samskabende metoder  – fx aktionsforskning, design based research etc. 
 • Du har publiceret nationalt og internationalt om det erhvervspædagogiske område eller andre beslægtede pædagogiske og didaktiske områder. 
 • Du har erfaring med eller lyst til faglig ledelse og forskningsledelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring med opbygning af forskningsmiljøer i tæt kontakt med andre forskere og praktikere.
 • Du deler visionen om at skabe forskningsresultater i tæt kontakt med interessenter fra både professionsuddannelser og praksisfeltet, og du kan bidrage til at styrke Københavns Professionshøjskoles kontakter udadtil, fx gennem dit netværk i sektoren.

Derudover forventer vi, at du er samarbejdsorienteret og har lyst til at skabe resultater sammen med andre. At du er optaget af at sikre fremdrift og kvalitet og samtidig har blik for at gribe nye tendenser og behov i bestræbelserne på at skabe viden, der kan forbedre praksis.

Om os
På Københavns Professionshøjskole har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vi mener, at myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer.

NCE er en del af Institut for Didaktik og Digitalisering under det Lærerfaglige Fakultet. Her finder du blandt andet Center for Undervisningsmidler og Future Classroom Lab, der arbejder med at udvikle nye undervisningsformer og nye måder at anvende teknologi i undervisningen.

Du bliver del af et stærkt arbejdsfællesskab bestående af undervisere, konsulenter og forskere. Ud over centerlederen er vi 10 undervisere, der også forsker, og 2 konsulenter.

Her kan du læse mere om NCE’s forsknings- og udviklingsprogram.

Løn- og ansættelsesvilkår
Docentstillingen er på 37 timer om ugen og ønskes besat pr. 1. december 2021 eller snarest derefter. 

Som docent ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation og iht. Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v.

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af et eksternt, videnskabeligt bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med, at stillingen skal besættes, jf. Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og
docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v.

Der henvises til to bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158105 

Bekendtgørelse nr. 990 af 28. august 2015 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152376

Arbejdssted
Dit primære arbejdssted vil være på Tagensvej 18, 2200 København N. Der vil også være opgaver på KP’s øvrige lokationer.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik Camilla Hutters på mail CAHU@kp.dk eller telefon 6170 6970.

Interesseret?
Vil du gerne søge denne stilling, så send din ansøgning via ansøgerknappen ”Søg stillingen” senest mandag d. 16. august 2021.

Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, CV samt en publikationsliste. Du skal desuden vælge max. 3 publikationer, som vedlægges, og som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Desuden beder vi dig om at vedlægge dit undervisningsportefolio.

Det eksterne, videnskabelige bedømmelsesudvalg skal vurdere dine faglige kvalifikationer, mens dine samlede kvalifikationer vil blive vurderet af et internt ansættelsesudvalg. Vurderingsprocessen, med inddragelse af begge udvalg, forventes at finde sted august 2021- november 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt november 2021.

Ansættelsesprocessen kan tage op til 6 måneder.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere.

Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.