Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Docent til forskning i data og digitalisering i velfærdspraksis

Københavns Professionshøjskole

Vær med til at skabe praksisrelevant viden om betydningen af data og digitalisering i den offentlige sektor.

Data og digitalisering spiller en stadig større rolle i den service, der leveres til borgere og brugere. Arbejdet i skoler, børnehaver, jobcentre, hospitaler og plejehjem assisteres i stigende grad af digitale teknologier, hvor lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker møder borgerne via digitale løsninger og har adgang til mængder af data, når de træffer beslutninger med betydning for borgernes liv.

Den øgede mængde data og digitale teknologier påvirker mødet mellem borgere og fagprofessionelle i den offentlige sektor. Digitale løsninger er ofte hjælpsomme værktøjer for ledelse og samarbejde i organisationerne, men udviklingen og brugen skaber også faglige og organisatoriske benspænd. Opgaverne får ikke bare ny form og andet indhold men forandrer relationen mellem borger, fagprofessionel, faglig og politisk ledelse af velfærdsinstitutionerne. Der er således et stort behov for at undersøge konsekvenser af den stigende anvendelse af data og digitale teknologier i den offentlige sektor.

Om jobbet
Som vores nye docent bliver du ansat i Ledelse, Organisation og Forvaltning (LOF), som er en del af videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP).

Din opgave er at udvikle vores satsning inden for data og digitalisering i fagprofessionel praksis. Satsningen skal bidrage med empiriske analyser og praksisnær viden om, hvornår og hvordan digitalisering påvirker faglig dømmekraft og skøn, og hvilken rolle ledelse spiller i styrkelsen af fagprofessionelt arbejde med det digitale. Satsningen indgår i Ledelse, Organisation og Forvaltnings forskningsprogram, og den er nært koblet til KP’s tværgående signaturprojekt ”Professionsfaglig teknologiforståelse”.

Som docent spiller du en central rolle i at realisere det samlede forskningsprogram, og du skal påtage dig en fagligt ledende rolle i at udvikle forskning og udvikling i Ledelse, Organisation og Forvaltning. Du hjemtager selv eksterne bevillinger og understøtter de øvrige medarbejderes søgning om eksterne forskningsbevillinger. Som docent får du en tæt samarbejdsrelation til den anden docent på området, ligesom du kommer til at indgå i docentnetværket på KP.

Ledelse, Organisation og Forvaltning udbyder diplomuddannelser i ledelse og i offentlig forvaltning og administration. Som docent indgår du også i undervisningen på disse uddannelser.

Dine ansvarsområder i Ledelse, Organisation og Forvaltning er beskrevet nedenfor.

  • Faglig udvikling og ledelse af praksisrettet og løsningsorienteret forskning i relation til ledelse og organisation knyttet til de fagprofessionelles situation med data og digital teknologi
  • Hjemtage eksterne midler til forsknings- og udviklingsprojekter inden for fagområdet
  • Udvikle og lede gennemførelsen af forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere inden for fagområdet
  • Formidle forskning såvel videnskabelig publicering som populærvidenskabelig formidling
  • Undervise studerende på KP’s efter- og videreuddannelser og bidrage til at udvikle uddannelserne
  • Samarbejde med relevante, danske og internationale forskningsmiljøer inden for fagområdet
  • Vejlede ph.d.-ansøgere.

Om dig
For at blive ansat som docent skal du have kvalifikationer svarende til de krav, som det fremgår af: Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen).

Vi lægger derudover vægt på, at du efter erhvervelsen af ph.d.- graden som minimum har 3-5 års forskningserfaring, herunder har bidraget med videnskabelige publikationer i relation til brugen af data og digitalisering i den offentlige sektor.

Du har erfaring med hjemtag af eksterne midler, og ideelt set har du også erfaring med at opbygge og lede et forskningsmiljø. Du har dokumenteret erfaring med undervisning i ledelse og temaer i relation til offentlig forvaltning og administration, og du er optaget af, hvordan viden fra forskning får en aktiv rolle i undervisning og i løsningen af konsulentopgaver.

Du brænder for at lave forskning, der er relevant for praksis og kan gøre en forskel i forhold til de udfordringer, som ledere og medarbejdere i den offentlige sektor står overfor. Og sidst men ikke mindst har du lyst til at blive en del af et levende forsker- og underviserfællesskab inden for ledelse, organisation og forvaltning.

Om os
Ledelse, Organisation og Forvaltning består af to afdelinger ’Ledelse’ og ’Forvaltning og Organisation’ med i alt 48 medarbejdere, som overvejende består af undervisere, konsulenter og forskere. Vores aktiviteter omfatter diplom- og akademiuddannelser, kurser, konsulentydelser samt forskning og udvikling. Du vil sammen med instituttets anden docent komme til at spille en nøglerolle i at udvikle instituttets forskningsindsats.

Vi er en fleksibel arbejdsplads, hvor friheden er stor så længe, at opgaverne bliver løst. Dine kolleger er skarpe, humoristiske, uformelle men samtidig professionelle.

Vi samarbejder på tværs af såvel videreuddannelsen som med de øvrige forskningsmiljøer på KP, så vi i fællesskab udvikler videreuddannelser og sikrer livslang læring og bidrager til vidensgrundlaget herfor. Se mere om videreuddannelserne på KP.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som docent med start den 1. maj 2023 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Du ansættes i afdelingen Ledelse med direkte reference til videreuddannelsesleder Susanne Ørum Foss, og du vil have et tæt samarbejde på tværs af afdelinger, og med videreuddannelsesleder Tove Enggrob Boon, som har det overordnede ansvar for forskning på området.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og relevant organisation og iht. Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.m. 

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af et eksternt, videnskabeligt bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med, at stillingen skal besættes, jf. Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.m.

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 18, 2200, København N.

Vil du vide mere?
Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte videreuddannelsesleder Tove Enggrob Boon på tlf.: +45 24296366​​ og/eller videreuddannelsesleder Susanne Ørum Foss tlf.: +45 24296513.

Du kan læse mere om LOF’s forskningsprogram ’Ledelse og organisering i fagprofessionel praksis’, herunder satsningen ’Data og digitalisering i fagprofessionel praksis’. Programmet har til formål at bidrage med indsigt i, hvordan ledelse og organisation kan skabe rum for, at fagprofessionelle kan løse samfundets vanskeligste udfordringer.

Interesseret?
Send din ansøgning* via ansøgerknappen her senest den 01-02-2023.

*Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, dit CV og din publikationsliste. Du skal fra publikationslisten vælge max. 3 BFI-indekserede peer-reviewede publikationer, som vedlægges med en motivation for deres relevans i relation til stillingsopslaget, og som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Desuden beder vi dig om at vedlægge dels din undervisnings-portfolio, dels en max. 3 siders forskningsplan med en beskrivelse af dine forskningsvisioner i forhold til de angivne ansvarsområder i stillingsopslaget samt en forskningsplan, som du har skrevet ind i denne skabelon.

Det eksterne, videnskabelige bedømmelsesudvalg skal vurdere dine faglige kvalifikationer, mens dine samlede kvalifikationer vil blive vurderet af et internt ansættelsesudvalg. I kriterier ved docentbedømmelse kan du orientere dig om det grundlag, ansøgerne bedømmes på af det eksterne bedømmelsesudvalg.

Der vil blive foretaget en præselektion ift. kandidaternes kvalifikationer inden videresendelse af kandidater til bedømmelse i det eksterne bedømmelsesudvalg.

Vurderingsprocessen med inddragelse af begge udvalg forventes at finde sted i ugerne 6 – 16.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 16 og 17.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.


Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere. 

Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.