Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

Torben Möger: Du får snavs på hænderne, hvis du vil flytte på verden

Den grønne omstilling kræver nye partnerskaber og investeringer ikke alle er enige i.

Det kræver dybe lommer, aktivt ejerskab – også i våbenindustrien – samt en nytænkning af forsyningssektoren, hvis den grønne omstilling skal lykkes, mener Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

Under Klimatopmødet i FN denne uge, har han netop, i sin egenskab af næstformand i brancheorganisationen Forsikring & Pension, annonceret, at den danske pensionsbranche forpligter sig til at investere yderligere 350 milliarder i grøn omstilling frem til 2030.

Det sker på betingelse af, “at de markedsmæssige, politiske, selskabsspecifikke omstændigheder ikke afviger væsentligt fra den forventede fremtidige udvikling”. Og den går naturligvis på, at blandt andet behovet for grøn energi vil stige og dermed være en god investering.

PensionDanmark er desuden medstifter af en global investor-alliance, der skal sikre CO2-neutrale investerings-porteføljer i 2050.

Hvis man kigger ned i de handlingsplaner, er det som at åbne et stort eksportkatalog for danske virksomheder

Tilsammen har danskerne over 3.000 milliarder kroner sparet op til alderdommen hos danske pensionsselskaber. Så pensionsselskaberne har en betydning for, om verden bliver mere bæredygtig eller ej.

Ud over PensionDanmarks bæredygtige aktiviteter i Danmark, er der store potentialer for at fremme grøn omstilling såvel som økonomiske interesser i fjerne egne af verden, mener Torben Möger Pedersen i dette interview, som er lavet før nyhederne om de nye grønne pensionsinvesteringer var kendt.

– Alle verdens nationer bakker op om verdensmålene og har vedtaget nationale handlingsplaner for at nå dem i 2030. Hvis man kigger ned i de handlingsplaner, er det som at åbne et stort eksportkatalog for danske virksomheder. Man skal mange steder i verden i gang med initiativer, som vi har taget i Danmark inden for grøn energi, bæredygtige bygninger, rent vand, affald, sunde fødevarer og en række andre områder. Så er vi opmærksomme på mulighederne, er der et stort forretningspotentiale i at løse de udfordringer, siger Torben Möger Pedersen.

Vindmølleeventyret kan gentages med fjernvarme og bygninger
En af vejene til at gøre det, har PensionDanmark selv været med til at etablere, og den model kan med fordel kopieres til andre områder, mener Torben Möger Pedersen.

I 2012 var pensionskassen nemlig med til at etablere CIP, Copenhagen Infrastructure Partners, der ofte omtales som en konkurrent til Ørsted.

– I starten var vi de eneste investorer, nu er vi godt 50 pensionskasser fra det meste af Europa, Den Europæiske Investeringsbank og andre, som har lagt 55 mia. kr. ned i den kasse. Det gør CIP til en af verdens tre største fonde inden for vedvarende energiinfrastruktur Og det gør, at PensionDanmarks ejerandele i vedvarende energi svarer til mere end det årlige elforbrug for vores omkring 700.000 medlemmer og deres familier

Den finansieringsmodel vi er lykkedes med på off shore, kan duplikeres til andre områder

Det der gør løsningen i CIP så effektiv er, at den med Torben Möger Pedersens ord er en turn key-løsning. Hvis en regering ønsker at få mere grøn energi via etableringen af havvindmølleparker, er CIP nemlig leveringsdygtig opførelsen, driften og den langsigtede kapital, som kommer fra pensionskasserne.

– Den finansieringsmodel vi er lykkedes med på off shore (havvind, red.), og som gør os til verdens førende nation inden for det, kan duplikeres til andre områder, siger Torben Möger Pedersen og peger selv på eksempler som afbrænding af affald og bæredygtigt byggeri.

– Hvis de ringer fra Shenzhen i Kina og vil have et stort fjernvarmeanlæg, er der i dag, ingen de kan ringe til i Danmark, hvis de vil have en turn key-løsning. De kan ringe til nogen, som kan levere rør og pumper, men ikke en samlet løsning, som vi kan på vind. Så det skal vi kunne på andre områder også. Der er både et stort potentiale i det beskæftigelsesmæssigt, og det er den mest effektive måde, Danmark kan bidrage til verdensmålene på.

Hvorfor sker det så ikke?

– Mange af de områder er forankret i offentlige forsyningsvirksomheder, som ikke har nogen tradition for at tænke forretningsmæssigt.

Kommunerne er ikke de rette ejere, når grøn omstilling skal skaleres
Det er affaldsafbrændingsanlægget ARC, som kan ses fra PensionDanmarks panoramavinduer, et eksempel på, mener Torben Möger Pedersen.

– Den er et avanceret eksempel på waste to energy, men den ejes af kommunerne i Storkøbenhavn. De er ikke de rigtige ejere til at lave et eksportorienteret turn key-selskab. Grunden til at vi lykkes med det på vind er jo, at det lykkedes at skabe Dong Energy, som i dag er Ørsted. Det skete ved at få fusioneret en masse mindre energiselskaber sammen til en stor slagkraftig virksomhed, der fik en professionel bestyrelse, direktion og muskler, som kunne løfte dem ud af forsyningssektor-traditionen.

Fra regeringens side bør man overveje at liberalisere forsyningsområdet

Vand er et andet område, som kunne have gavn af centralisering, mener Torben Möger Pedersen.

– Ved du, hvor mange vandselskaber vi har i Danmark? 1200. Der er noget med skala her, som gør, at man ikke forventer, at de kan stille op med et forkromet vandeksport-eventyr. Fra regeringens side bør man overveje at liberalisere forsyningsområdet, så man får frigjort nogle kræfter til at udnytte det potentiale, der helt oplagt ligger der.

Store muligheder i offentlige og private samarbejder
Når det gælder CIP er et endnu større eksporteventyr, netop hvad Torben Möger Pedersen har for øje. I maj investerede PensionDanmark 1,7 mia. kr. i grøn energiinfrastruktur i nye vækstøkonomier i områder som Latinamerika og Afrika.

Men også offentlige og private partnerskaber rummer store muligheder, hvis de er rigtigt skruet sammen. Det er SDG Investment Fund et eksempel på, mener Torben Möger Pedersen.

Vi har investeret i vindmølleparker i Pakistan og i Ukraine og en sundhedsplatform i Østafrika

I 2018 investerede PensionDanmark 400 mio. kr. i den nye danske bæredygtighedsfond, SDG Investment Fund, der skal investere i projekter, som støtter verdensmålene. Fonden støttes desuden af fem andre pensionsselskaber og statens Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU.

– IFU fungerer som manager og bruger sin 50 år lange erfaring med at være til stede i udfordrende geografier til at investere i projekter, der kan sandsynliggøre, at de har en positiv impact på et af verdensmålene. Nu er vi derfor investeret i vindmølleparker i Pakistan og i Ukraine, en sundhedsplatform i Østafrika som giver flere adgang til medicinsk assistance og en uddannelsesplatform, som skal gøre det nemmere for unge afrikanere at få adgang til universitetsuddannelser.

– Ved den kombination af offentlige og private midler, får man en volumen, der rækker ud over, hvad det offentlige ellers ville være i stand til. Man får også private investorkompetencer, som skærper den økonomiske bæredygtighed. I PensionDanmark får vi adgang til nogle projekter, vi ellers ikke ville røre ved ud fra et risiko-synspunkt, hvis vi var alene om det. Så det er et eksempel på, at man ved at teame op på nye måder, kan skabe strukturer der mobiliserer kapital i stor skala. Og det er nødvendigt, hvis vi skal realisere verdensmålene, siger Torben Möger Pedersen.

Er jeres investeringer i udviklingslandene primært drevet af at opnå impact, eller er de drevet af det økonomiske potentiale?

– I 2019 passerer vi den grænse, hvor mere end 50 procent af verdens bnp produceres i Asien. 40 procent af verdens forbrug ligger i Asien. IEA (Det Internationale Energiagentur, red.) vurderer, at mere end 80 procent af investeringerne i vedvarende energi vil finde sted i nye markeder over de næste 15 år. Så ja, det er der væksten ligger. Selvom vi bygger et par vindmøller mere i Nordsøen, er det i lande som Indien, Kina, Vietnam, Indonesien og Brasilien, at det virkelig brager afsted. Derfor er det oplagt, at vi bruger det vi har øvet os på i OECD-landene til at lave projekter der.

Vil blive målt på bidrag til verdensmålene
Ansvarlige investeringer er et andet område, hvor PensionDanmarks milliarder kan være med til at flytte udviklingen. Det er et område Dagbladet Information har sat kritisk lys på i løbet af året med en længere artikelserie om, at nogle af danskernes pensionsmilliarder investeres i alt fra våben til atomkraft afhængig af pensionsselskab, og at ikke alle pensionskunder er tilfredse med det.

Shell er nu frontløbere inden for lagring af CO2

Selvom PensionDanmark er en stor investor i vedvarende energi, udgør de 27 mia, kr, der går til det, kun lidt over 11 procent af pensionsselskabets samlede investeringspulje på 236 mia. kr. De klimavenlige ejendomsinvesteringer udgør dog yderligere cirka 11 mia.kr.

– For bare ti år siden, ville man være en avanceret ansvarlig investor, hvis man havde et screeningsprogram, der frasorterede virksomheder, man ikke brød sig om. Version 2.0 af det, handler om at være en aktiv ejer de steder, du er aktionær og gennem dialog få dem flyttet i den rigtige retning. Det er det, der opfordres til i de danske anbefalinger fra erhvervsstyrelsen og i EU’s retningslinjer. Og det gør store investorer med stor succes.

– En række af de store globale børsnoterede virksomheder har flyttet sig blandt andet på grund af dialog med pensionskasse-aktionærerne. Shell, som man ville rubricere som sort for et par år siden, er nu frontløbere inden for eksempelvis lagring af CO2.

Ja, så håber de nok, at folk vil blive ved med at bruge fossile brændsler, hvis vi kan lagre CO2’en…

– Der er mange andre eksempler. Nu er vi på vej over i version 3.0, som handler om impact investment. Nu vil vi også blive målt på, om vi bidrager positivt til FN’s verdensmål. Inden for det næste år vil konceptet om impact investment overtage konceptet om aktivt ejerskab eller være en udvidet version af det. Som pensionsskasse skal du derfor kunne dokumentere, hvordan din portefølje af investeringer flytter verden i den rigtige retning, lyder Torben Möger Pedersens vurdering.

Krav om større gennemsigtighed i investeringer
Trods en positive udvikling han tegner op, lyder der alligevel jævnligt krav om, at pensionsskasserne bliver mere gennemsigtige, når det kommer til deres investeringer, at de skal prioritere impact investeringer højere, og at de skal blive enige om, hvad impact egentlig vil sige, og hvordan man måler det. Sådan lød en af konklusionerne i Deloittes store pensionsundersøgelse tidligere på året.

Senest har tidligere direktører i pensionsbranchen foreslået, at en fælles pensionsportal kunne give den enkelte pensionskunde overblik over, hvilken profil pensionsselskaberne har, eksempelvis når det gælder grønne investeringer. I samme hug skulle pensionskasse-valget sættes fri, frem for som i dag at være bestemt af arbejdsgiveren.

Forestillingen om at du lader hver enkelt lille lønmodtager sidde og krydse af og tro, at det giver impact, forget it

Men den udvikling flytter ikke noget, mener Torben Möger Pedersen.

– Vi er store tilhængere af standarder for at undgå greenwashing og sdg washing. Nasdaq og FSR – Danske Revisorer er gået sammen om nogle ESG-parametre, som de anbefaler, at danske virksomheder rapporterer på. Det er en begyndelse. Og vi støtter at der bliver mere af det.

– Men vil du have pensionsmidler mobiliseret i bæredygtig retning, er det først og fremmest de store institutionelle investorer, altså pensionskasserne, du skal have fat i. Forestillingen om at du lader hver enkelt lille lønmodtager sidde og krydse af og tro, at det giver impact, forget it. Det vil flytte så lidt. Når du taler med sådan nogle som os, er vi oppe i en skala, hvor det vi gør virkelig flytter noget. Vi kan dreje floder så at sige. Når den enkelte pensionskunde gør noget, er det den lille vandkande vi har med at gøre.

Investeringer i Lockheed Martin udgør dilemma 
Eksperter vi har talt med om CSR-rapporter efterlyser blandt andet, at virksomhederne bliver bedre til ikke kun at fortælle, hvilke verdensmål de bakker op om, men også hvordan de påvirker dem negativt, og hvordan man takler det. Er du enig i det?

– Det er vi enige i, men glasset er ikke halvtomt det er halvfuldt. Det bevæger sig i den rigtige retning. Vi vil være transparente om de udfordringer, der er på området, og derfor præsenterer vi også vores stakeholdere for forskellige dilemmaer, siger Torben Möger Pedersen og giver et eksempel.

Hvis det danske forsvar kan købe nye jagerfly fra Lockheed Martin, kan vi så ikke også være aktionærer?

– Ingen af os bryder os jo om våben, men skal vi så ikke investere i virksomheder, der producerer våben? Det gør vi jo. Og hvorfor? Svaret er, at Danmark er medlem af NATO, og alle er enige om, at det danske forsvar skal være passende udstyret for at løse sin opgave i en farlig verden. Hvis det danske forsvar med et bredt flertal i folketinget godt kan købe nye jagerfly fra Lockheed Martin, kan vi så ikke også være aktionærer i det selskab?

– Jeg har forståelse for dem, der siger, at de har det dårligt med, at deres opsparing er investeret i våben, men heldigvis er der også forståelse for, at der ikke er nogen free lunch, for de vil stadig gerne have et stærkt forsvar.

Men den internationale våbenproduktion bryder næppe sammen, fordi I trækker jeres investering ud. Så man kan vel godt tage et ideologisk standpunkt om, at det vil man ikke støtte?

– Ja, sagtens, men hvis man vil være impact investor, skal man ikke gøre det, du siger. Det kræver, at man ikke bare sidder på bænken og soler sig. Hvis Lockheed Martin skal formås til at lade være med at levere kampfly til Saudi Arabien, fordi de bruger dem i den frygtelige krig i Yemen, er det så mest effektivt, at vi bare sælger vores aktier til en mindre ansvarlig investor? Eller er det bedre, at vi bruger de kanaler, vi har til at sige til Lockheed Martins ledelse på generalforsamlinger, at de skal redegøre for, hvordan det hænger sammen?

Det er næsten lige så naivt at tro, at vi (i PensionDanmark, red.) kan flytte dem

– Forestillingen om at man ved at sælge sine aktier i Lockheed Martin gør det sværere for våbenindustrien, mener jeg er naivt. Men jeg vil også sige, at det er næsten lige så naivt at tro, at vi (i PensionDanmark, red.) kan flytte dem, siger Torben Möger Pedersen.

Han nævner derfor selv, at eksemplet ikke er det bedste. Til gengæld sker der noget i andre sektorer.

– En af de store mineselskaber har efter mange års dialog med deres investorer meldt ud, at de nu vil afvikle deres kulminer og koncentrere sig om andre typer miner. Det ville aldrig være sket hvis de ikke havde været udsat for mange års pres fra investorer, siger Torben Möger Pedersen og tilføjer:

– Du får snavs på hænderne, hvis du vil flytte på verden. Det kan være, du synes det er bedre at have rene hænder, men så skal du stå på mål for, at du ikke rigtig flytter på noget.

Globale investor-alliancer er nødvendige 
I den senere tid har der været flere investorkoalitioner, hvor pensionsselsakber klumper sig sammen. Kunne de gøre mere i fællesskab for at opnå en effekt for eksempel i forhold til våbenindustrien?

– Du har ret i, at der inden for de seneste år er kommet en række koalitioner, hvor man har erkendt, at man opnår mere ved at arbejde sammen og pulje midlerne. Der findes for eksempel en international sammenslutning, som har udviklet nogle klimastandarder, de bruger i de lande, de er aktionærer i og som Peter Damgaard fra PKA er formand for (IIGCC, red.)

– Den måde vi selv udøver engagement på er sammen med over 25 pensionsselskaber i et Londonbaseret firma, kaldet Hermes. Når de tager en dialog med Shell, er det ikke bare på vegne af PensionDanmark, men på vegne af alle. Og selvom vi er en stor pensionskasse i Danmark, er vi en lille aktionær i Shell, men lægger man mere end 25 pensionskasser sammen, er det en aktionærgruppe man lytter til, det tror vi meget på. Der skal laves globale alliancer, så vi ikke konkurrere på elendige arbejdsforhold og forurening.

Forsiden lige nu:

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply