Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Prodekan for forskning og impact

Det Humanistiske Fakultet søger en visionær, resultatorienteret og strategisk tænkende prodekan for forskning og impact, der i tæt samarbejde med det øvrige dekanat og fakultetets ledelsesteam kan varetage den faglige og strategiske ledelse af fakultetet.

Stillingsbeskrivelse
Du vil sammen med dekanen, prodekanen for uddannelse og fakultetsdirektøren udgøre fakultetsledelsen – dekanatet. Sammen med institutledelserne har dekanatet ansvaret for udmøntningen af såvel KU’s strategi 2023 som fakultetets strategiske indsatser. Det er derfor afgørende, at du kan se dig selv indgå i et tæt ledelsesteam, hvis medlemmer med udgangspunkt i egne ansvarsområder og egen opgaveløsning tænker og agerer på tværs for at sikre synergier og fortsat fremdrift. Et væsentligt element heri er under inddragelse af fakultetets medarbejdere og studerende at arbejde for kontinuerlig udvikling og implementering af mål- og handleplaner på områderne forskning, impact og eksternt samarbejde.

Prodekanen vil få ansvaret for:

 • at udvikle, koordinere og profilere fakultetets tværgående forskningsmiljøer og sikre international gennemslagskraft
 • at lede fakultetets aktiviteter vedr. hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation
 • at opbygge og konsolidere forskningssamarbejde med omverdenen på tværs af discipliner og hovedområder både nationalt og internationalt
 • at stå i spidsen for fakultetets strategiske arbejde med impact, innovation og entreprenørskab og udvikle fakultetets dialog og samarbejde med private og offentlige virksomheder og andre relevante aktører
 • i samarbejde med prodekanen for uddannelse og institutterne at styrke indsatsen for integration af forskning og uddannelse
 • i samarbejde med prodekanen for uddannelse og institutternes faglige miljøer at samle fakultetets strategiske indsatser inden for digitalisering, data science og digital humaniora
 • at stå i spidsen for fakultetets øvrige tværgående strategiske initiativer, f.eks. inden for klima, bæredygtighed og grøn omstilling
 • at udvikle talent, herunder rekruttere, udvikle og fastholde excellente forskere
 • at lede og udvikle en strategi for Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole
 • i samarbejde med det øvrige dekanat at styrke ligestillingen i forskningsmiljøet og forbedre arbejdsmiljøet på fakultetet
 • at repræsentere fakultetet i relevante sammenhænge internt på KU og eksternt, nationalt og internationalt, og varetage fakultetets interesser i strategiske fora og diverse råd og nævn, og gennem proaktiv dialog med offentlige og private fonde også internationalt, herunder EU’s rammeprogram for forskning og innovation
 • at sikre fakultetet en klar og stærk stemme i den forskningspolitiske debat om humanioras samfundsmæssige betydning

Kvalifikationer og kompetencer 
Som ansøger til stillingen skal du være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af humanioras fagområder. Derudover forventer vi, at du har:

 • indsigt i, og erfaring med, forskningsledelse, strategisk ledelse og udvikling af forskningsaktiviteter.
 • evne til at identificere og analysere fakultetets styrkeområder og udfordringer, og være en drivkraft i arbejdet med at udvikle og implementere nye strategier.
 • evne til at motivere og skabe medejerskab for fakultetets satsninger på fokusområder, og koordinere og lede fakultetets tværgående forskningsaktiviteter.
 • erfaring med at tage ansvar for at udvikle fagmiljøer, herunder erfaring med at lede samarbejde på tværs af discipliner eller sådanne miljøer
 • indsigt i danske universiteters organisation og arbejdsform samt erfaring med universitetsuddannelser
 • et stort netværk i både den danske og den internationale forskningsverden
 • erfaring med at indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere både nationalt og internationalt
 • solidt kendskab til nationalt og internationalt forsknings- impact- og innovationsarbejde
 • indsigt i humanioras faglige bredde og diversiteten af kanaler og målgrupper for humanistisk vidensoverførsel

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker som en kontraktansættelse på åremålsvilkår for en periode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. I forbindelse med ansættelsen kan der indgås aftale med dekanen om, at op til 20% af arbejdstiden anvendes til egen forskning/undervisning. Prodekanen for forskning og impact kan ansættes med eller uden tilbagegangsstilling som lektor eller professor. Spørgsmål herom kan rettes til dekan Kirsten Busch Nielsen.

Prodekanen ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC, hvor det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, hvortil der efter nærmere aftale kommer åremålstillæg, kvalifikationstillæg. Pensionsbidraget udgør 17,1%.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til dekan Kirsten Busch Nielsen på telefon 6039 0461 eller partner i Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231.

Ansøgningen skal indeholde et fyldestgørende CV, en publikationsliste og en højst 3 siders redegørelse for din motivation for at søge stillingen, inklusiv tanker og idéer om fakultetets udvikling med fokus på forskning og impact de kommende år.

Send en elektronisk ansøgning via Jobportalen (tryk på linket “SØG STILLINGEN” nederst i opslaget). Ansøgningen skal være universitet i hænde senest tirsdag den 25. august 2020. Første samtalerunde afholdes onsdag den 2. september 2020. Anden samtalerunde afholdes torsdag den 10. september 2020. Herimellem vil der være et testforløb. Tiltrædelse 1. november 2020 eller snarest herefter.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund at søge stillingen.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.