Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Andre skriver

Forskere kan nu søge penge fra grøn forskningsmilliard hos Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, teknologier og værdifuld ny videnFonden medfinansierer grønne projekter, der har dokumenteret viden og et overbevisende set up (organisation) til at skabe stor samfundsværdi og en stor effekt på den grønne omstilling.

Formål
Innovationsfondens formål med investeringer inden for “Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling” er at investere i projekter, der bidrager til den grønne omstilling, herunder især målet om 70 pct. reduktion af udledningen af drivhusgasser i Danmark i 2030 samt 2050 målet om netto-nuludledning i EU og Danmark, og samtidigt bidrager til at skabe løsninger på klimaudfordringen globalt.

Endvidere skal forskningen styrke naturen, miljøet og biodiversiteten. Yderligere er der brug for forskning, som kan bidrage til at løse klima-, natur- og miljøudfordringerne, både på kortere og langt sigt.

Forskningen skal styrke indsatsen i hele værdikæden fra forskning til udvikling. Endelig er der som led i en langsigtet grøn forskningsindsats behov for at øge kapaciteten i den danske forskningssektor i form af viden, forskere i alle karriereled og adgang til infrastruktur.

Den grønne omstilling vil kræve en målrettet indsats i mange år frem. Derfor er det afgørende, at indsatsen medvirker til at opbygge kapacitet i de relevante forskningsmiljøer på universiteterne. Der lægges vægt på langsigtede prioriteringer og sammenhængende indsatser omkring løsningen af klima-, natur- og miljøudfordringerne. Samtidig skal indsatserne involvere de videnskabelige miljøer på universiteterne, hvor kompetence og viden kan forankres.

Vi søger således den ambitiøse idé med stort potentiale for både omstilling og vækst inden for det grønne område, og som samtidig kan føre os frem mod reduktionsmålene.

Investeringsstrategi
Innovationsfonden investerer i projekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden. Således investerer Innovationsfonden både i det tidlige strategiske forskningsprojekt, hvor en målrettet indsats og et samarbejde med de mest kompetente internationale og/eller danske partnere fra relevante fagområder er afgørende – og i det gode projekt, der mangler de sidste trin for at kunne være klar til succesrig introduktion til markedet eller ibrugtagelse.

Innovationsfondens investeringer fører ikke nødvendigvis et projekt hele vejen frem mod kommercialisering. Det er derfor helt centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller sikre ibrugtagelse – eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Innovationsfonden lægger vægt på, at udmøntningen ud over naturvidenskabelige og teknologiske projekter også omfatter humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og innovation, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til f.eks. adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold. Udmøntningen af forskningsmidlerne kan blandt andet inddrage brugen af kunstig intelligens og robot-og droneteknologiske perspektiver, der kan fremme den grønne omstilling.

Med baggrund i rapporten fra Innovationsfondens Klimaløsningspanel, “Aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020” og “Finansloven for 2020” ønsker Innovationsfonden forslag, der omfatter de klimaløsninger og -teknologier, som med afsæt i danske forskning, erhvervs- og reguleringsmæssige styrkepositioner kan give størst effekt på CO2-udledningen og klimaet, ikke kun i Danmark men også globalt.

Løsningerne fordeler sig inden for 5 områder: 1) klimavenligt landbrug og grønnere fødevarer, 2) energi og lagring, 3) alternative brændstoffer og transport, 4) byggeri og intelligente bygninger og 5) fremstillingsindustri og materialer.

Herudover er to tværgående områder: Kunstig Intelligens (AI) og Internet of Things (IoT) samt Cirkulær Økonomi som kan indgå som vigtige dele af ovenstående løsninger.

Yderligere ønsker Innovationsfonden med udgangspunkt i “Aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020” løsninger inden for bæredygtig natur og miljø, samt adfærd i forhold til grøn omstilling, idet det er vigtigt at notere sig, at løsningerne ikke kan ses isoleret, og ofte indgår som en del af en større samfunds- og adfærdsmæssig kontekst.

På disse baggrunde ønsker Innovationsfonden projekter, der blandt andet – men ikke udelukkende – kan ligge inden for følgende undertemaer:

 • Energi og lagring
 • Klima
 • Klimavenligt landbrug og grønnere fødevarer
 • Klima- og miljøvenlig transport
 • Bæredygtig natur og miljø
 • Bæredygtige byer og samfund
 • Fremstillingsindustri og materialer
 • Adfærd i forhold til grøn omstilling

Uddybning af temaerne kan læses her – og nedenfor under “Vejledninger”.

Vurderingskriterier
De overordnede vurderingskriterier er:

 • Værdiskabelse i og efter projektperioden
 • Kvalitet af forskning og innovation
 • Effektivitet i projektets udførelse
 • Implementering af projektets resultater

I forbindelse med ansøgninger til “Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling” lægges der særlig vægt på en redegørelse, om muligt, for projektets kvantificerede bidrag til reduktion af CO2-ækvivalenter / klimagasser – i Danmark som globalt.

Partnerne skal endvidere redegøre for den konkrete kvantitative værdiskabelse i projektet. Værdiskabelse skal ikke kun forstås som monetær værdi, men kan også være f.eks. forøget livskvalitet, renere miljø o.l. Det er ansøgers ansvar at redegøre for de forskellige typer af værdiskabelse.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets kvaliteter i forhold til forskning og innovation set globalt i forhold til et konkret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, teknisk, regulatorisk og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og gennemførligheden af projektet.

Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via investering.

Ud over disse vurderingskriterier henvises til “Retningslinjer for Grand Solutions 2020” samt “Aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020”.

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af “Finansloven for 2020”.

Bedømmelsesprocessen
Udvalgte projekter inviteres til interviews i maj 2020 hhv. oktober 2020. Projekter, der ikke inviteres til interview, får besked april/marts hhv. september. Endeligt svar på ansøgning vil være medio juni 2020, med projektstart i 3. kvartal af 2020, hhv. ultimo november 2020 med projektstart i 1. kvartal af 2021.

Fonden forbeholder sig ret til at justere i opslaget til næste runde, der har ansøgningsfrist 18. august 2019.

Ansøgningsfrist: 27. februar 2020 kl. 12:00 samt 18. august 2020 kl. 12:00
Grand Solutions: Typisk varighed er 2-5 år
Budgettet er i 2020 på ca. 700 mio. kr.

Forsiden lige nu:


600 vandforskere samles om løsninger for drikkevand og spildevand

De næste dage samles 600 vandforskere til Danmarks største konference om vand. Det er ny rekord og begivenheden er den største af sin art. På konferencen præsenteres den seneste viden, der skal løse udfordringer for drikkevand, spildevand og klima.


Seneste artikler:


Podcast: Ramaskrig da Northside blev kødfri

Er der noget, der kan få folk helt op i det røde felt er det, hvis man tager kødet fra dem. Dele af publikum reagerede kraftigt på Northside Festivals beslutning om at blive kødfri i 2022. Men blev de væk? Smuglede de kød ind? Lyt med og bliv klogere.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.