Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Fakultetsdirektør til Det Humanistiske Fakultet

Fakultetsdirektør til Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet søger en resultatorienteret, driftssikker og organisatorisk tænkende fakultetsdirektør, der kan varetage den samlede administrative ledelse af fakultetet. Efter en periode med økonomisk konsolidering og fokus på administrativ optimering, gennem fusioner og rationaliseringsprocesser, har fakultetet rustet sig til en fortsat udvikling, hvor vi bidrager til universitetets udvikling og samlede opgaveløsning, og til at møde en stigende samfundsinteresse og de medfølgende øgede forventninger fra bl.a. fonde, organisationer, studerende og fra politisk hold.

Fakultetsdirektørens opgave er stor og kompleks, og forventningerne til dig er derfor mange. Ud over omfattende erfaring med ledelse og økonomistyring på højt niveau vil vi lægge vægt på dine relationelle evner og dine evner til at formidle administrative, organisatoriske og økonomiske dagsordener på en måde, der giver mening for fakultetets mange forskellige medarbejdere og studerende.

Din rolle
Fakultetsdirektøren er et knudepunkt i beslutningsprocesser, som skal bindes tæt sammen og gennemføres effektivt og korrekt med inddragelse af medarbejdere og studerende – fra øverste politiske niveau til den daglige drift på fakultetets seks institutter eller i den fælles administrative organisation, Fakultetsservice. Denne centrale rolle kræver en høj grad af systematik, tålmodighed og organisatorisk helhedsforståelse.

I Fakultetsservice bliver du øverste leder for ca. 80 medarbejdere og ledere i Uddannelse & studerende, Forskning og Impact, Kommunikationsafdelingen og Økonomicentret. Du varetager den daglige ledelse af Ledelsessekretariatet, der bl.a. sørger for ledelsesbetjening, indkøb, journalisering, juridisk bistand og er den drivende kraft i strategiske og organisatoriske processer.

Læs mere om KU’s strategi 2023.

Det er fakultetsdirektørens opgave administrativt at understøtte dekanatets faglige, strategiske og politiske mål og på daglig basis indgå i samarbejde og sparring med dekanatet.

Du kommer til at referere til dekanen for Det Humanistiske Fakultet og vil fungere som bindeled mellem Fakultetsservice og de seks institutters administrative ledelser. Du bliver ligeledes et vigtigt bindeled på administrativt niveau mellem Det Humanistiske Fakultet og de øvrige fakulteter/enheder på Søndre Campus og mellem Fakultetsservice og de tværgående serviceenheder, der understøtter fakultetet på bygnings- og serviceområdet, HR-området og it-området.

Kvalifikationer og profil
Vi ønsker os en dygtig og målrettet leder med høje ambitioner på fakultetets vegne, et veludviklet organisatorisk fokus og personlig integritet. Som leder skal du involvere alle slags samarbejdspartnere, studerende og medarbejdere i strategiske processer og være god til at håndtere problemer, før de vokser sig store. Du skal kunne trives i en travl og vidtforgrenet organisation med mange aktører og dagsordener og have modet til at igangsætte forandringsprocesser og gennemføre beslutninger.

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse, solid ledelseserfaring (gerne fra en politisk styret organisation), erfaring med økonomistyring på et højt niveau, erfaring fra arbejde i en videnstung institution, handlings- og beslutningskraft – samt engagement, forståelse for værdien af medinddragelse og evnen til at lytte.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker som en kontraktansættelse på åremålsvilkår for en periode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. I henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC er det fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, hvortil der efter nærmere aftale kommer åremålstillæg og kvalifikationstillæg. Pensionsbidraget udgør 17,1%.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til dekan Kirsten Busch Nielsen på telefon 3532 3602 eller partner i Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231.

Ansøgningen skal indeholde et fyldestgørende CV og en højst 3 siders redegørelse for din motivation for at søge stillingen, inklusiv tanker og idéer om fakultetets udvikling med hensyn til administration og organisation de kommende år. Desuden bedes du redegøre for din ledelsestilgang til stillingen.

Send en elektronisk ansøgning via Jobportalen (tryk på linket “SØG STILLINGEN” nederst i opslaget). Ansøgningen skal være universitet i hænde senest den 20. januar 2021. Første samtalerunde afholdes mandag den 1. februar. Anden samtalerunde afholdes torsdag den 11. februar. Herimellem vil der være et testforløb. Tiltrædelse 1. maj 2021.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund at søge stillingen.

Om det Humanistiske Fakultet
Fakultetet er med sine 8.500 studerende, ca. 820 forskere, undervisere og ph.d.-studerende samt godt 250 administrative medarbejdere et af de stærkeste miljøer for humanistisk forskning og uddannelse i Norden. Fakultetet består af seks institutter med seks studienævn, der samlet tilbyder knap 80 uddannelser på bachelor- og kandidatniveau samt et stort antal tilvalgsprogrammer. Vi er samlet på universitetets Søndre Campus på Amager sammen med fakulteterne for Jura og Teologi. Læs mere på www.hum.ku.dk

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 20-01-2021
Ansættelsesdato: 01-05-2021
Afdeling/Sted: Fakultetsservice