Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Institutleder til Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM) Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Humanistiske Fakultet søger en institutleder til Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM), der har lyst til at stå i spidsen for et institut, som dækker et fagområde med stort potentiale.

Om ENGEROM
ENGEROM er et af seks institutter ved Det Humanistiske Fakultet. På instituttet forskes og undervises der i engelsk, germansk og romanske sprog samt litteratur, historie og samfundsforhold.

Gennem forskning og uddannelse, der beskæftiger sig med tekster og kulturudtryk på originalsproget i forskellige kontekster, vil ENGEROM fremme en flersproget verden. Instituttet sigter mod at styrke transkulturelle forståelsesmodeller, hvor studier af sprog og kulturer bidrager til at nå frem til en dybere forståelse af verden og til at løse transnationale og globale udfordringer. ENGEROM arbejder desuden for at styrke sproguddannelser og sprogundervisning i det danske uddannelsessystem.

Instituttet ønsker at videreføre en stærk tradition for at beskæftige sig med sprog, litteratur, historie og samfundsforhold som fremmedsproglige discipliner og at tiltrække de bedste studerende og forskere. De videnskabelige medarbejdere ved ENGEROM leverer relevant forskning til såvel det danske samfund som den internationale forskningsverden og uddanner kandidater til både det private og offentlige arbejdsmarked (herunder gymnasieskolen).

ENGEROM udbyder i alt 13 bachelor- og kandidatuddannelser, en masteruddannelse og ph.d.-uddannelse samt en række tilvalgs- og meritkurser.

Der er i alt ca. 80 ansatte på instituttet, som har til huse på Søndre Campus, og der optages omkring 300 BA- og 120 KA- studerende om året. I alt er der knyttet ca. 1.100 studerende til ENGEROM.

Ledelsen på instituttet udgøres – ud over institutlederen – af en viceinstitutleder for forskning, en viceinstitutleder for uddannelse, der samtidig er studieleder, og af instituttets administrationschef.

Læs mere om Det Humanistiske Fakultet her:
https://hum.ku.dk/

Læs mere om ENGEROM her:
https://engerom.ku.dk/

Institutlederens opgaver
Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, herunder personaleledelse og har det overordnede ansvar for instituttets aktiviteter inden for forskning og uddannelse, for sammenhængen mellem kerneopgaverne og for kvalitet og kvalitetsudvikling af disse. Ansvarsområder er desuden bl.a. instituttets organisation, strategi og økonomi samt kommunikation og samarbejde internt og eksternt. Institutlederen indgår endvidere i den samlede fakultetsledelse sammen med dekanatet og de øvrige institutledere.

Vi ønsker vægt på, at institutlederen ved ENGEROM i samarbejde med den øvrige ledelse, medarbejderne og de studerende (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Udvikler uddannelserne, så de også fremover er robuste, og bidrager til udvikling af uddannelsessamarbejde på tværs af fakultetets institutter og evt. på tværs af universitetet.
 • Styrker udviklingen af forskningen gennem øget tiltrækning af ekstern finansiering og gennem arbejde med organisering af forskningen.
 • Bidrager til at påvirke den uddannelses- og forskningspolitiske dagsorden i instituttets favør.
 • Understøtter samarbejdet mellem de videnskabelige og administrative medarbejdere på instituttet.
 • Styrker arbejds-, studie- og forskningsmiljøet ved at sikre trivsel og motivation for alle medarbejdere og studerende og integrerer dem i instituttets samlede virke.

Institutlederens kvalifikationer og kompetencer
Vi lægger vægt på, at den nye institutleder har følgende faglige- og ledelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets fagområder.
 • Har et godt kendskab til universitetsverdenen, erfaring med forskningsledelse, herunder ekstern forskningsfinansiering, indsigt i uddannelsessektoren og gerne erfaring med udvikling af uddannelser (herunder blik for pædagogik/didaktik og for digitale muligheder).
 • Har nationalt og internationalt udsyn, en god forståelse for universitetets samspil med omverdenen og erfaring med samarbejde med denne omverden.
 • Kan og vil deltage i den offentlige debat og positionere instituttets fagligheder og evner at skabe kontakt til relevante aftagerrepræsentanter.
 • Har dokumenteret erfaring med strategisk ledelse, forandringsledelse og personaleledelse, herunder ledelse af selvledende medarbejdere, talentudvikling og ledelse gennem andre.
 • Har forståelse for organisering af vidensorganisationer samt evne til at opbygge og udvikle et ledelsesteam.
 • Har kendskab til økonomistyring og administration.
 • Har en transparent og inddragende ledelsesstil med et blik for ledelse af og samarbejde med alle medarbejdergrupper, ph.d.-studerende og studerende.
 • Har gode kommunikative evner, der formidler retningen for instituttet.
 • Har kompetencer inden for mindst et af instituttets fremmedsprog.

Ansøgning, løn og ansættelse
Ansættelsen sker på åremål med en ansættelsesperiode på 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år samt mulighed for at aftale ansættelse på relevant akademisk niveau ved åremålets ophør. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og AC, samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne.  

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til dekan Kirsten Busch Nielsen på telefon 6039 0461. Du kan også henvende dig til Martin Isenbecker, partner i konsulentvirksomheden Genitor, på telefon 2565 9231.

Ansøgningen skal indeholde et oplæg på højst tre sider, hvor du gør rede for dine tanker og idéer om instituttets udvikling og udfordringer i de kommende år, samt for hvordan du særligt mener, at du kan bidrage med din indsats og dine kompetencer. Send elektronisk ansøgning, bilagt CV samt dokumentation for uddannelse via Jobportalen (tryk på linket “SØG STILLINGEN” nederst i opslaget). Ansøgningen skal være universitetet i hænde senest den 22. april 2021. Tiltrædelse den 1. august 2021.

Første samtalerunde afholdes den 10. maj 2021, og anden samtalerunde afholdes den 17. maj 2021. Herimellem vil der være et testforløb ved Genitor.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Kirsten Busch NielsenE-mail: kbn@hum.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 22-04-2021
Ansættelsesdato: 01-08-2021
Afdeling/Sted: Det Humanistiske Fakultet