Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Institutleder til Institut for planlægning

Aalborg Universitet søger en kompetent og visionær leder til at stå i spidsen for Institut for Planlægning − et fagligt stærkt og innovativt institut med et bredt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Se mere her: www.plan.aau.dk

Om instituttet

På Institut for Planlægning (PLAN) har bæredygtighed været grundelementet i vores profil, siden instituttet blev oprettet i 1975. Vi bedriver forskning og uddannelse inden for planlægning, teknologi og samfund, bl.a.:

– Bæredygtig omstilling – Design – Forbrug og produktion – Miljøvurdering – Teknologivurdering – Energiplanlægning – Havforvaltning – Landmåling og arealanvendelse – Problembaseret læring

Eksempelvis har PLAN internationalt stærke forskningsmiljøer inden for cirkulær økonomi, bæredygtigt design, livscyklus-vurderinger og intelligente energisystemer. Forskere fra PLAN står i spidsen for verdens største bæredygtige fjernvarmeindsats (4DH). Vi har et verdenskendt forskningsmiljø i problembaseret læring (UNESCO-CENTER for problembaseret læring) og Danmarks eneste landinspektøruddannelse.

Vores forskere og studerende arbejder med udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger. Den problemorienterede tilgang og et tæt samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner er grundstenen i alle vores uddannelser. Vores ingeniøruddannelser regnes blandt de bedste i verden:

 • AAU’s ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden og nummer 1 i Europa af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 • AAU er for fjerde år i træk blevet udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa og ligger ligeledes blandt de allerbedste på verdensplan (U.S. News & World Report)
 • Vurdering af universiteternes bidrag til at nå FN’s 17 verdensmål (2020 Times Higher Education (THE). Her ligger AAU:
  • Samlet vurdering: Nr. 1 i Danmark. Nr. 23 i verden
  • SDG #7 Energi: Nr. 1 i Europa. Nr. 10 i verden
  • SDG #4 Uddannelse: Nr. 1 i verden

Institut for Planlægning består af omkring 200 ansatte og mere end 1300 studerende fordelt på vores campusser i Aalborg og København.

Om stillingen
Institutlederen har ansvaret for instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Du vil skulle repræsentere instituttet ind- og udadtil, og skal derfor kunne skabe gode samarbejdsrelationer med interne såvel som eksterne parter.

En af de vigtigste opgaver er at sikre kvaliteten af instituttets aktiviteter, både når det gælder forskning, uddannelser med baggrund i problembaseret læring, og erhvervssamarbejde. Det er også institutlederens ansvar at sikre udviklingen af nye videnskabelige talenter samt løbende karriereudvikling af medarbejderne.

Institutlederen indgår i fakultetsledelsen på det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets øvrige institutledere, som har ansvaret for at lede fakultetet, herunder at gennemføre universitetets strategi. Sammen med den øvrige ledelse skal institutlederen kunne inddrage medarbejderne i udviklingen af strategisk retning og engagere medarbejderne i implementeringen.

Det er Institutlederens rolle at sikre sammenhængskraft internt på instituttet. Det er således vigtigt, at du lytter åbent og kommunikerer tydeligt, er synlig i dagligdagen i organisationen, og at du kan lede en tværfaglig organisation med medarbejdere fordelt på de to geografiske lokationer Aalborg og København. Institutlederen skal kunne lede gennem ledere og praktisere god institutledelse. Læs mere her

Som institutleder har du selvstændigt budgetansvar samt ansvar for udarbejdelse af handlingsplaner for instituttets aktiviteter inden for rammerne af fakultetets strategiske fokusområder, hvor der er særlig opmærksomhed på kvaliteten af forskningen og den forskningsbaserede undervisning samt på ekstern finansiering af forskningsprojekter, såvel nationalt som internationalt.

I de kommende år har instituttet fokus på at fastholde og udvikle de forsknings- og uddannelsesmæssige styrkepositioner, både nationalt og internationalt. Det kan bl.a. ske gennem en målrettet fokusering på synlighed, fx ved forskningspublikationer og ved mere bredt at udbrede kendskabet til instituttets kerneaktiviteter. For at bidrage til at løse udfordringerne med bæredygtighed er der i instituttet desuden fokus på at øge samarbejdet med det omkringliggende samfund, og tilgangen af eksternt finansierede forskningsprojekter er et vigtigt led heri. Ligeledes er det vigtigt løbende at have fokus på at udvikle organisationen mht. forsknings- og personaleledelse, instituttets processer, arbejdsgange og værktøjer til den dynamiske hverdag og den fortsatte ekspansion.

Kvalifikationskrav

 • Du er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets fagområder og du har relevant undervisningserfaring.
 • Du har stor indsigt i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund såvel nationalt som internationalt. Du har visioner for udvikling af instituttet, for forskningens mulighed for at udvikle og påvirke samfundet, samt evner til at aflæse samfundets fremtidige behov inden for forskning, uddannelse, talentudvikling og vidensdeling.
 • Som person har du gode ledelses- og samarbejdsevner, og har erfaring med strategisk ledelse. Du bestræber dig på at gå forrest og udstikke mål og rammer for uddannelse, forskning og eksternt samarbejde. Desuden forventes fokus på internationalisering på instituttet såvel som på fakultetsniveau.
 • Det forventes, at du har stærke kommunikative evner både på dansk (evt. skandinavisk) og engelsk, har gennemslagskraft og kan udvise beslutningsdygtighed og handlekraft i en kompleks organisation, samt at du kan opbygge og udvikle et stærkt ledelsesteam med dig selv i spidsen.

Ansøgning

Ansøgningen bør bl.a. indeholde motivation for at søge stillingen, personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, uddannelse, videnskabelige kvalifikationer, ledelsesmæssige kvalifikationer, erfaring med eksternt samarbejde.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket “søg stillingen online” og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Læs mere om Aalborg Universitet på www.aau.dk og om Institut for Planlægning på www.plan.aau.dk

Ansættelsesprocedure
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Henrik Pedersen på tlf. +45 60 11 27 87 eller dekan-tech@aau.dk

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Den første samtalerunde forventes at være i uge 9 og den anden i uge 12. Der vil blive anvende personprofilanalyse og case for kandidater, der går videre til anden samtalerunde.

Arbejdssted
Aalborg eller København. Der forventes tilstedeværelse på begge lokationer, hvilket indebærer en del rejseaktivitet.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som institutleder sker på åremål i en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse.

Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Det kan aftales, at der ved åremålsperiodens udløb tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse i henhold til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter, samt Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

2020-224-03250

Ansøgningsfrist

31/01/2021