Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Prodekan for uddannelse til Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet søger en visionær, resultatorienteret og strategisk tænkende prodekan for uddannelse, der i tæt samarbejde med det øvrige dekanat og fakultetets ledelsesteam kan varetage den faglige og strategiske ledelse af fakultetet. Fakultetets uddannelsesprofil er kendetegnet ved faglig mangfoldighed med et stort antal specialiserede uddannelser på bachelor- og kandidatniveau samt ligeledes mange tilvalgsprogrammer.

Stillingsbeskrivelse
Du vil sammen med dekanen, prodekanen for forskning og impact og fakultetsdirektøren udgøre fakultetsledelsen, dekanatet. Sammen med institutledelserne har dekanatet ansvaret for udmøntningen af såvel KU’s strategi som fakultetets strategiske indsatser. Det er derfor afgørende, at du kan se dig selv indgå i et tæt ledelsesteam, hvis medlemmer med udgangspunkt i egne ansvarsområder og opgaveløsning tænker og agerer på tværs for at sikre sammenhæng og fortsat fremdrift. Et væsentligt element heri er – under inddragelse af fakultetets medarbejdere og studerende – at arbejde for kontinuerlig udvikling og implementering af mål- og handleplaner inden for uddannelsesområdet. Som prodekan for uddannelse er det dit ansvar at løfte blikket og videreføre og igangsætte strategiske aktiviteter, som styrker uddannelsernes langsigtede bæredygtighed med hensyn til studiemiljø, frafald, arbejdsmarkedsrelevans, gennemførelsestider eller med hensyn til fx rekrutteringsgrundlag.

Prodekanen vil få ansvaret for den fortsatte udvikling af fakultetets uddannelsesprofil. Det vil sige:

 • at sikre, at fakultetet fastholder og videreudvikler den høje faglige standard på uddannelsesområdet
 • at iværksætte og styrke initiativer, der sikrer, at uddannelserne kan udvikle sig på tværs af fagområderne og med blik for deres kernefaglighed
 • at planlægge og søsætte uddannelsesinitiativer, som er i tråd med fakultetets strategi samt behov og forventninger i det omgivende samfund
 • at opbygge og konsolidere uddannelsessamarbejde med omverdenen på tværs af discipliner og hovedområder både nationalt og internationalt
 • at sikre et fortsat tæt samarbejde med fakultetets fælles studieadministration
 • at sikre, at de studerende tilegner sig kompetencer på uddannelserne, som øger mulighederne for beskæftigelse på relevante arbejdsmarkeder i umiddelbar forlængelse af studierne
 • at sikre en stærk indsats for uddannelsesudvikling, der tager højde for universitetets og fakultetets strategiske mål bl.a. vedrørende integration af forskning og uddannelse, praksisintegration, digitalisering af uddannelse og klima/bæredygtighed i relation til uddannelserne.
 • at forbedre studiemiljøet på fakultetet
 • at repræsentere fakultetet i relevante sammenhænge internt på KU og eksternt, nationalt og internationalt, og varetage fakultetets interesser i strategiske fora og diverse råd og nævn.

Desuden skal du give fakultetet en klar og stærk stemme i den uddannelsespolitiske debat.

Kvalifikationer og kompetencer 
Som ansøger til stillingen skal du være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af humanioras fagområder. Derudover forventer vi, at du har:

 • indsigt i og erfaring med undervisning, uddannelsesledelse, strategisk ledelse og udvikling af uddannelsesaktiviteter, herunder digitale, i samarbejde med fagmiljøer og aftagere,
 • evnen til at identificere og analysere fakultetets styrkeområder og udfordringer og være en drivkraft i arbejdet med at udvikle og implementere nye strategier,
 • evne til at motivere og skabe medejerskab for fakultetets uddannelsessatsninger og til at koordinere og lede fakultetets tværgående uddannelsesaktiviteter via inddragende processer,
 • erfaring med at tage ansvar for at udvikle fagmiljøer, herunder erfaring med at lede samarbejde på tværs af discipliner eller fagmiljøer,
 • indsigt i danske universiteters organisation og arbejdsform og erfaring med universitetsuddannelse, derunder med inddragelse og medarbejdere i drift og udvikling af uddannelse,
 • et godt netværk i den danske og den internationale uddannelsesverden,
 • erfaring med at indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere både nationalt og internationalt,
 • evnen til at kommunikere klart og retningsgivende og
 • indsigt i humanioras faglige bredde.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker som en kontraktansættelse på åremålsvilkår for en periode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. I forbindelse med ansættelsen kan der indgås aftale med dekanen om, at op til 20% af arbejdstiden anvendes til egen forskning/undervisning. Prodekanen for uddannelse kan ansættes med eller uden tilbagegangsstilling som lektor eller professor. Spørgsmål herom kan rettes til dekan Kirsten Busch Nielsen.

Prodekanen ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC, hvor det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, hvortil der efter nærmere aftale kommer åremålstillæg og kvalifikationstillæg. Pensionsbidraget udgør 17,1%.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til dekan Kirsten Busch Nielsen på telefon 3532 3602 eller partner i Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231.

Ansøgningen skal indeholde et fyldestgørende CV, en publikationsliste og en højst 3 siders redegørelse for din motivation for at søge stillingen, inklusiv tanker og idéer om fakultetets udvikling med fokus på uddannelse de kommende år.

Send en elektronisk ansøgning via Jobportalen (tryk på linket “SØG STILLINGEN” nederst i opslaget). Ansøgningen skal være universitet i hænde senest søndag den 7. februar 2021 Første samtalerunde afholdes fredag den 12. februar. Anden samtalerunde afholdes onsdag den 24. februar og torsdag den 25. februar. Herimellem vil der være et testforløb. Tiltrædelse 1. maj 2021.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund at søge stillingen.

Om Det Humanistiske Fakultet
Fakultetet er med sine 8.500 studerende, ca. 820 forskere, undervisere og ph.d.-studerende samt godt 250 administrative medarbejdere et af de stærkeste miljøer for humanistisk forskning og uddannelse i Norden. Fakultetet består af seks institutter med seks studienævn, der samlet tilbyder knap 80 uddannelser på bachelor- og kandidatniveau samt et stort antal tilvalgsprogrammer. Vi er samlet på universitetets Søndre Campus på Amager sammen med fakulteterne for Jura og Teologi. Læs mere på www.hum.ku.dk

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 07-02-2021
Ansættelsesdato: 01-05-2021
Afdeling/Sted: Fakultetsservice